Iværksætterselskab

Iværksætterselskab (IVS)

Et iværksætterselskab er reguleret af selskabsloven og er især kendetegnet ved, at:

• Selskabet skal registreres hos Erhvervsstyrelsen
• Der skal være mellem 1 kr. og 49.999 kr. i selskabet
• Kapitalen kan kun indskydes i kontanter
• Selskabet skal årligt henlægge mindst 25% af selskabets overskud til en bunden reserve
• Som ejer hæfter du ikke for virksomhedens gæld og andre forpligtelser ud over med de kontanter, du har indskudt
• Selskabets formue er selskabets og ikke ejerens/ejernes
• Selskabet skal have en direktion
• Selskabet kan have en eller flere ejere

Når virksomheden er registreret, får den et CVR-nummer. Samtidig får virksomheden en digital postkasse i Digital Post, som offentlige myndigheder kan benytte til at sende mails til virksomheden.

For at starte et iværksætterselskab skal der indskydes en selskabskapital på mindst 1 kr. i kontanter.  Ledelsen har et ansvar for at sikre, at selskabet har en tilstrækkelig kapital. Herefter skal virksomheden årligt henlægge mindst 25% af virksomhedens overskud til en bunden reserve.

Man kan løbende udbetale løn, men man kan først hæve det årlige overskud (udbytte) fra selskabet, når selskabets kapital og den bundne reserve samlet udgør kr. 50.000. Når selskabets kapital og den bundne reserve samlet udgør kr. 50.000 kan selskabet omregistreres til et anpartsselskab.

Som ejer af et iværksætterselskab hæfter man ikke personligt for, at virksomheden opfylder sine forpligtelser over for andre. Man risikerer kun at miste de kontanter, man har indskudt.
Et iværksætterselskab skal have en direktion (direktør), som kan suppleres af en bestyrelse eller et tilsynsråd.

Man kan starte og eje et iværksætterselskab alene eller sammen med andre. En ejer kan være såvel en fysisk person som en virksomhed, fx et interessentskab, anpartsselskab eller aktieselskab.

Ejerne træffer beslutninger om virksomheden på en generalforsamling, og dette som regel med simpelt flertal (over halvdelen af stemmerne) eller 2/3 flertal. Virksomheden skal have en oversigt over alle ejere (ejerbog). Desuden er det lovpligtigt at registrere virksomhedens legale ejere på Virk Indberet. Legale ejere vil sige personer eller virksomheder, der ejer mindst 5% af virksomheden, eller som har mindst 5% stemmerettighed. Herudover skal man registrere, om selskabet har reelle ejere. Reelle ejere er personer, der direkte eller indirekte har mindst 25% ejerandelene eller stemmerettigheder. Det kan også være anden afgørende kontrol, som fx vetoret, ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer eller lignende.

Du kan få mere information om registrering af ejerforhold her.

Ud fra selskabets bogføring/regnskabsmateriale skal selskabets ledelse årligt udarbejde en årsrapport, der skal godkendes på en generalforsamling og indberettes digitalt til Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen offentliggør årsrapporten, så oplysninger om selskabets økonomi bliver offentligt tilgængelige. Selskabets årsrapport skal som udgangspunkt revideres af en revisor. Små virksomheder kan fravælge revision på generalforsamlingen.

I et iværksætterselskab sker beskatningen i virksomheden og ikke hos ejerne, og skatten beregnes efter selskabsskattereglerne. Selskabet skal som hovedregel registreres for moms, og skal måske registrere forhold vedrørende A-skat, import/eksport og andet fra Skat.

Får du udbetalt løn fra virksomheden, skal du betale A-skat og AM-bidrag på samme måde som andre ansatte, og får du udbetalt udbytte af din ejerandel, skal du betale udbytteskat. Der må dog først udbetales udbytte, når den bundne reserve og selskabskapitalen tilsammen når op på 50.000 kr.

;