Anpartsselskab

Anpartsselskab (ApS)

Et anpartsselskab er kendetegnet ved at:

• Selskabet skal registreres hos Erhvervsstyrelsen
• Der skal være mindst 50.000 kr. i selskabet
• Som ejer hæfter du ikke personligt for selskabets gæld og andre forpligtelser udover med de værdier, der er indskudt i selskabet
• Selskabets formue er selskabets og ikke ejernes
• Selskabet skal have en direktion
• Selskabet kan have en eller flere ejere

Når selskabet er registreret, får det et CVR-nummer. Samtidig får virksomheden Digital Post, som offentlige myndigheder kan benytte til at sende vigtige mails til selskabet.

For at starte et anpartsselskab skal der indskydes en selskabskapital på mindst kr. 50.000 i form af kontanter eller andre værdier, f.eks. en virksomhed, maskiner, biler eller inventar. Som ejer af et anpartsselskab hæfter du ikke personligt for, at virksomheden opfylder sine forpligtelser over for andre. Du risikerer kun at miste det, du har indskudt i selskabet.

Et anpartsselskab skal have en direktion (direktør), som kan suppleres af en bestyrelse eller et tilsynsråd. Et anpartsselskab kan startes alene eller sammen med andre, og en ejer kan være såvel en fysisk person som en virksomhed, f.eks. et interessentskab, anpartsselskab eller aktieselskab.

Ejerne træffer beslutninger om virksomheden på en generalforsamling, og dette som regel med simpelt flertal (over halvdelen af stemmerne) eller 2/3 flertal. Selskabet skal have en oversigt over alle ejere (ejerbog). Desuden er det lovpligtigt at registrere oplysninger på Virk Indberet om det er personer eller virksomheder, der ejer selskabet.

Ligesom ved iværksætterselskab skal man registrere selskabets legale ejere, som er personer eller virksomheder, som har mindst 5% ejerskab eller stemmerettigheder. ette gøres å På Virk Indberet. Man skal også registrere, om selskabet har reelle ejere, som er personer, der direkte eller indirekte ejer mindst 25% af ejerandelene eller stemmerettighederne. Det kan også være anden afgørende kontrol, som f.eks. vetoret eller ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer eller lignende.

Ud fra selskabets bogføring/regnskabsmateriale skal selskabets ledelse årligt udarbejde en årsrapport, der skal godkendes på en generalforsamling og herefter digitalt indsendes til Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen offentliggør årsrapporten, så oplysninger om selskabets økonomi bliver offentligt tilgængelige. Selskabets årsrapport skal som udgangspunkt revideres af en revisor. Små virksomheder kan dog fravælge revision på generalforsamlingen.

I et anpartsselskab sker beskatningen i virksomheden og ikke hos ejerne, og skatten beregnes efter selskabsskattereglerne. Selskabet skal som hovedregel registreres for moms, og skal måske registrere forhold vedrørende A-skat, import/eksport og andet fra Skat.

Får du udbetalt løn fra virksomheden, skal du betale A-skat og AM-bidrag på samme måde som andre ansatte, og får du udbetalt udbytte af din ejerandel, skal du betale udbytteskat.

;