Aktieselskab

Aktieselskab (A/S)

Et aktieselskab er reguleret af selskabsloven og er især kendetegnet ved, at:

  • Selskabet skal registreres hos Erhvervsstyrelsen
  • Der skal være mindst kr. 500.000 i selskabet
  • Som ejer hæfter du ikke personligt for selskabets gæld og andre forpligtelser udover med de værdier, der er indskudt i selskabet
  • Selskabets formue er selskabets og ikke ejernes
  • Selskabet skal have en bestyrelse og en direktion eller et tilsynsråd og en direktion
  • Selskabet kan have en eller flere ejere
Når selskabet er registreret, får det et CVR-nummer. Samtidig får virksomheden en digital postkasse, som offentlige myndigheder kan benytte til at sende vigtige mails til selskabet.

For at starte et aktieselskab skal der indskydes en selskabskapital på mindst kr. 500.000 i form af kontanter eller andre værdier, f.eks. en virksomhed, maskiner, biler eller inventar.

Som ejer af et aktieselskab hæfter du ikke personligt for, at virksomheden opfylder sine forpligtelser over for andre. Du risikerer kun at miste det, du har indskudt i selskabet.

Et aktieselskab skal have en bestyrelse og en direktion eller et tilsynsråd og en direktion.

Hvis selskabet vælger en ledelsesmodel med en bestyrelse og direktion, er det bestyrelsen, som varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet, mens direktionen varetager den daglige ledelse.

Vælger selskabet en model med et tilsynsråd og en direktion, udfører tilsynsrådet alene kontrolopgaver, herunder tilsyn med direktionen. Direktionen varetager i denne model alle de ledelsesmæssige opgaver – dvs. ud over den daglige ledelse også den overordnede og strategiske ledelse af selskabet.

Du kan starte og eje et aktieselskab alene eller sammen med andre. En ejer kan være såvel en fysisk person som en virksomhed, f.eks. et interessentskab, anpartsselskab eller aktieselskab.

Ejerne træffer beslutninger om virksomheden på en generalforsamling, og dette som regel med simpelt flertal (over halvdelen af stemmerne) eller 2/3 flertal.

Selskabet skal have en oversigt over alle ejere (ejerbog).

Desuden har du pligt til at registrere oplysninger på Virk Indberet om, om du har personer eller virksomheder, der ejer selskabet. På Virk Indberet skal du registrere selskabets legale ejere, som er personer eller virksomheder, som har mindst 5% ejerskab eller stemmerettigheder.

Du skal også registrere, om selskabet har reelle ejere. Reelle ejere er personer, der direkte eller indirekte har mindst 25% af ejerandelene eller stemmerettighederne. Det kan også være anden afgørende kontrol, som f.eks. vetoret, ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer eller lignende.

Du kan få mere information om registrering af ejerforhold her.

Ud fra selskabets bogføring/regnskabsmateriale skal selskabets ledelse årligt udarbejde en årsrapport, der skal godkendes på en generalforsamling og herefter digitalt indsendes til Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen offentliggør årsrapporten, så oplysninger om selskabets økonomi bliver offentligt tilgængelige.

Selskabets årsrapport skal som udgangspunkt revideres af en revisor. Små virksomheder kan fravælge revision på generalforsamlingen.

I et aktieselskab sker beskatningen i virksomheden og ikke hos ejerne, og skatten beregnes efter selskabsskattereglerne.

Selskabet skal som hovedregel registreres for moms, og skal måske registrere forhold vedrørende A-skat, import/eksport og andet fra Skat.

Får du udbetalt løn fra virksomheden, skal du betale A-skat og AM-bidrag på samme måde som andre ansatte, og får du udbetalt udbytte af din ejerandel, skal du betale udbytteskat.

;